طول و عرض جغرافیائی
(بصورت اعشاری)

UTM
طول جغرافیائی (X (Easting
عرض جغرافیائی (Y (Northing
 

zone

 

نیمکره         شمالی   جنوبی