سری زمانی ایستگاه قبل از حذف مولفه خطی
The chart.
The chart.
The chart.